ظاهرشناسی داخلی و خارجی

آناتومی بدن انواع زنبور عسل زنبور عسل با سایر حشرات در بسیاری از خصوصیات مشترک بوده ولی از نظر شکل، اندازه و عمل بعضی از قسمت های بدن با هم تفاوت دارند. زنبورعسل مانند سایر حشرات برخلاف انسان و سایر مهره داران دارای اسکلت خارجی می باشد. این اسکلت سخت از قطعات و حلقه های […]