پرورش ملکه

پرورش ملکه زنبور عسل یکی از رموزموفقیت زنبورداران داشتن کلنی های باکیفیت خوب است. کیفیت کلنی زنبورعسل اساسا به خصوصیات فیزیکی وژنتیکی ملکه آن بستگی دارد.لذا برای بهره برداری هرچه بیشتر ازکلنی های زنبورعسل باید همیشه ملکه آنها جوان،بارور وبا خصوصیات فیزیکی وژنتیکی  بسیار خوب باشد. تامین وتولید ملکه ی خوب  مستلزم داشتن اطلاعات وتجربه […]