قاب عسل - طبق کندو

روش طبق دادن به کندو اصولا” طبقه گذاری برای کندوها به پنج منظور صورت می گیرد. 1-      جهت افزایش جمعیت کندو 2-      جهت ذخیره عسل و عسلگیری 3-      جهت تقسیم کندو 4-      جهت ادغام کندوها 5-      کندوهای دو ملکه ای مزایای طبقه گذاری 1-      فعالیت ملکه محدود نمی شود. 2-   بافت کندو تغیر یافته و […]